STRONA GŁÓWNA
 Usługi
 Regulamin
 Cele i zadania
 Lokalizacja
 Historia GCI
 Galeria
 ABC Pracy
 Praca w Internecie
 Działalność Gospodarcza
 Wykaz Uczelni i Szkół Wyższych
 Fundusze strukturalne
 Wojewódzki Urząd Pracy
 Archiwum
 Ważne adresy
 Kontakt
 • Cele i zadania

  Cele Gminnego Centrum Informacji:

  1. aktywizacja ludzi młodych, partnerów rynku pracy oraz społeczności lokalnej na rzecz kreowania projektów aktywizacji zawodowej,

  2. ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji,

  3. zwiększenie szans na uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia przez absolwentów oraz osób poszukujących pracy,

  4. zapewnienie absolwentom zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego,

  5. zapewnienie dostępu do aktualnych informacji w zakresie problematyki rynku pracy,

  6. wykorzystanie krajowej sieci informatycznej do wspierania małej przedsiębiorczości,

  7. udostępnienie nowoczesnych technologii: komputer. Internet, bazy danych umożliwiające poruszanie się po współczesnym rynku pracy,

  8. przygotowanie młodzieży szkół średnich do funkcjonowania na lokalnym rynku pracy.

  9. uruchomienie poradnictwa dla bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniami oraz oferowanie im pomocy w pisaniu dokumentów: życiorysu, podania, listu motywacyjnego,

  10. tworzenie właściwych relacji na styku samorząd – przedsiębiorcy – organizacje pozarządowe – mieszkańcy, sprzyjających kreowaniu postaw na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz budowy społeczeństwa informacyjnego,

  11. stworzenie i prawidłowego funkcjonowania Centrum Reagowania Kryzysowego.

  Gminne Centrum Informacji usunie istotny czynnik utrudniającym absolwentom start w dorosłe życie zawodowe, jakim jest ograniczony dostęp do nowoczesnych technologii przekazu informacji. GCI będzie inicjatywą wspierającą dążenia absolwentów szkół na rzecz podjęcia pracy i podnoszenia poziomu posiadanych kwalifikacji. Gminne Centrum Informacji stanie się ośrodkiem ukierunkowanym na aktywizację ludzi młodych oraz społeczności lokalnych i ożywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie łatwego dostępu do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji.