STRONA GŁÓWNA
 Usługi
 Regulamin
 Cele i zadania
 Lokalizacja
 Historia GCI
 Galeria
 ABC Pracy
 Praca w Internecie
 Działalność Gospodarcza
 Wykaz Uczelni i Szkół Wyższych
 Fundusze strukturalne
 Wojewódzki Urząd Pracy
 Archiwum
 Ważne adresy
 Kontakt
 • Regulamin

     Regulamin Gminnego Centrum Informacji

   1. Gminne Centrum Informacji przeznaczone jest do realizacji celów określonych w projekcie działalności GCI.
  2.
   Godziny otwarcia Gminnego Centrum Informacji: 
  Poniedziałek – Sobota : od 8.00 do 18.00
   
  3. Gminne Centrum Informacji przeznaczone jest dla wszystkich osób pragnących skorzystać z jego usług.
  4. Merytoryczną, organizacyjną i techniczną opiekę nad pomieszczeniem sprawuje pracownik Gminnego Centrum Informacji w Raciążku.
  5. Komputery i inny sprzęt biurowy znajdujący się w GCI mogą być używane tylko podczas obecności pracowników  GCI i pod ich nadzorem.
  6. Włączanie zasilania systemów komputerowych przed  rozpoczęciem zajęć oraz jego wyłączenie po zakończeniu zajęć należy do obowiązków pracownika.
  7. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzeń klient  jest zobowiązany sprawdzić sprawność sprzętu 
  przydzielonym mu stanowisku. Wszelkie usterki należy zgłosić natychmiast pracownikowi GCI.
  8. Po zakończeniu korzystania z urządzeń należy doprowadzić stanowisko do stanu wyjściowego.
  9. Do konfigurowania komputerów znajdujących się w GCI upoważnieni są wyłącznie jego pracownicy.
  10. W przypadku korzystania z komputerów należy wykorzystywać jedynie oryginalne oprogramowanie  zainstalowane w tych komputerach – zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek nowego oprogramowania!
  11. W przypadku potrzeby zainstalowania nowego oprogramowania należy uzgodnić to z pracownikiem GCI i upewnić się co do praw autorskich danego programu, jeżeli nie jest to oprogramowanie typu freeware należy je usunąć po wypróbowaniu.
  12. Za szkody wynikłe w przypadku nie zastosowania się przez osobę korzystającą z nakazów punktu 9 i 10 zostanie ona obciążona kosztami usunięcia tych szkód.
  13. W przypadku dużego zainteresowania korzystaniem ze sprzętu komputerowego pracownicy GCI mogą wyznaczyć ramy czasowe dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.
  14. Z jednego stanowiska może korzystać tylko jedna osoba w danym czasie.
  15. Osoby korzystające z wyposażenia GCI obowiązane są dbać o użytkowany sprzęt komputerowy i biurowy.
  16. Użytkownik jest zobowiązany bezwzględnie stosować zasady BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.
  17. W trakcie przebywania w pomieszczeniach GCI należy zachowywać ciszę i spokój.
  18. Korzystanie z wyposażenia GCI będzie niemożliwe w czasie trwania kursów  i szkoleń.
  19. Podczas zajęć odpowiedzialność za całość mienia zgromadzonego w GCI spoczywa na prowadzącym zajęcia.
  20. Osoba fizyczna lub prawna ma prawo do dowolnego korzystania z Internetu w ramach GCI.
  21. Konta e-mail i strony www nie wolno używać do celów sprzecznych z ogólnie przyjętymi zasadami etyki lub obowiązującym prawem.
  22. Przy korzystaniu z Internetu zabrania się przeglądania stron o treściach pornograficznych, erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.
  23. Abonent nie może zamieszczać treści o tematyce erotycznej.
  24. Konto każdego abonenta zostaje zabezpieczone hasłem. Powinno być ono jednak w jak najkrótszym czasie od założenia zmienione.  Ze względu na fakt, że hasło nie zabezpiecza w 100 % tajności informacji na koncie, GCI nie ponosi  odpowiedzialności z tytułu naruszenia prywatności lub utraty danych.
  25. Nie zastosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu, obowiązujących norm prawnych lub prowadzenie jakiejkolwiek działalności naruszającej dobre imię GCI może spowodować zakaz korzystania z GCI dla osoby, która się tego dopuściła!